تبلیغات اینترنتیclose
دکتر رسول خدابخش دانشمند آذربایجانی و سرمایه هسته ای ایران
خبرنامه
تبليغات
دکتر رسول خدابخش دانشمند آذربایجانی و سرمایه هسته ای ایران
موضوع : با مشاهير علمي, | بازدید : 1365

نوشته شده توسط: میر سعید فرج پور جمعه 12 اسفند 1390 0:30 لینک ثابت

دکتر رسول خدابخش دانشمند آذربایجانی و سرمایه هسته ای ایران


نام : رسول نام خانوادگی : خدابخش نام پدر : علی 
شماره شناسنامه : 16 محل صدور اردبیل سال و محل تولد: 1325 اردبیل 
گروه آموزشی : فیزیک 
دانشگاه : ارومیه 
نوع استخدام : رسمی قطعی مرتبه دانشگاهی : استاد پایه : 31 
مدارج علمی
مقطع رشته گرایش سال اخذ نام موسسه کشور
کارشناسی فیزیک فیزیک 1353 دانشگاه تربیت معلم تهران ایران
کارشناسی ارشد فیزیک و تکنولوژی نیروگاههای هسته ای هسته ای 1356 دانشگاه بیرمنگام انگلستان
دکتری فیزیک نوترون هسته ای 1359 دانشگاه بیرمنگام انگلستان
فرصت مطالعاتی فیزیک همجوشی هسته ای 1370 نیوساس ولز استرالیا
1ـ فعالیتهای آموزشی :
تدریس دروس کارشناسی : فیزیک جدید ـ فیزیک هسته ای ـ فیزیک راکتور ـ آشکارساز هسته ای ـ زیست شناسی پرتوی.
تدریس دروس کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای : راکتور پیشرفته ـ هسته ای پیشرفته ـ همجوشی و گداخت هسته ای.
تدریس دروس دکتری : هسته ای پیشرفته – فیزیک نوترون های کند.
2ـ فعالیتهای پژوهشی :
عنوان پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد : کارشناسی ارشد بصورت MS.C و حضور در کلاسها و امتحان کتبی همراه با پروژه عملی سه ماهه در خصوص پراکندگی نوترونهای کند از مواد .
عنوان پایان نامه در مقطع دکتری : بررسی تئوری و تجربی پراکندگی نوترونهای کند از آلیاژهای هیدروژندار .
1ـ2) تعداد و اطلاعات کامل مقالات منتشره در نشریات خارجی :
1. Ross , D.K. , Martin , P.F. , Oates , W.A. and Khoda – Bakhsh , R. ; Inelastic Neutron scattering Measurements of optical Vibration Frequency Distributions in Hydrogen-Metal systems ; Z.Phys.chem.230(1979)2. Khoda-Bakhsh , R.;Hydrogen site Occupation in the … by Inelastic Neutron Scattering ; J.Phys.F.Met.Phys.12(1982)15.
3. Khoda-Bakhsh , R.,et al.; Advanced Fusion Fuel for inertial confinement Fusion; Fusion Technology.22(1992)
4. Stening ,R.J. ,Khoda-Bakhsh , R.et al.; Volume Ignition . ; Laser Interaction and Related Plasma Phenomena , Vol.10,Miley , G.H. and Hora,H.,Eds., Plenum press .New York (1992) 347 .
5. Khoda-Bakhsh , R.,Hora,H. and Miley,G.H.; Effect of D-D Reactions on the Volume Ignition of Laser -Driven D-3He Fusion Pellets; Fusion Technology,24 ( 1993 ) 28 .
6. Khoda-Bakhsh , R.;Volume Ignition of DT micro spheres; Nucl. Instrum.Methods Phys.Res.,A330(1993) 268.
7. Pieruschka, P.,Cicchitelli,L.and Khoda-Bakhsh, R.;Volume ignition of inertial confinement fusion of deuterium-helium(3) and hydrogen-boron(11) clean fusion fuel ; Laser and Particle Beams , Vol.10(1992) 145.
8. Boreham,B.W. ,Waller ,J.W. , Hora , H.,Khoda-Bakhsh ,R. and Rowlands,T.;Application of dense plasma beams to the development of a high-efficiency lateral injection laser amplifier ; Laser and particle Beams , Vol 11 
9. Aydin, M.,Cicchitelli,L.,Hora,H.,Khoda-Bakhsh, R. , etal. ; Reasons that laser fusion Provides A Physics Solution for clean Energy production which is less Expensive Than light water Reactors ; American Institute of Physics , New york ,(1991)3.
10. Hora,H., Cicchitelli , L. , Khoda-Bakhsh ,R.,et al.; High Power Laser Amplifier of High Efficiency with lateral ingection of Dense Plasma Beams.; Drivers for Inertial Confinement Fusion . IAEA , Vol 2 ( 1991 ) 888 .
11. Khoda-Bakhsh,”Laser Interaction and Related Plasma Phenomena” , AIP press , Am.Inst.Phys.,New York 
12. Amniat-Talab ,M ; Khoda-Bakhsh,R; Guerin,S ; Quantum state engineering in a cavity by Stark chirped rapid adiabatic passage; ELSEVIER Physics Letters A 359 ( 2006) 366-372.
13. R.Khoda-Bakhsh, A. Soltanian, M. Amniat-Talab; Volume ignition of 3He Pellets; Nucl. Instr. And Meth. A 
14. R.Khoda-Bakhsh, S. Behnia, O. Jahanbash, Stability analysis in nuclear reactor using Lyapunov exponent, Annals of Nuclear Energy, ANUCENE-D-07-00154R2, In Press. 2008.
2ـ2) تعداد و اطلاعات کامل مقالات منتشره در نشریات داخلی :
1. Khoda-Bakhsh ; Volume Ignition OF DT , International J. of Eng. IUST.Vol.4,no.1a (1993)45 .
2. Khoda-Bakhsh ,R.; Effect of Fusion Reaction products .;J.Sci . I.R.Iran , Vol .8(1997)275.
3. Khoda-Bakhsh , R.;Deuterium-Tritium Fusion with Different Tritium Content ; International J. of Eng. IUST. Vol. 13 , no 5( 2002 ) 31 .
4. M Amniat-Talab, H Sedghi and R Khoda-Bakhsh ; Quantum averaging and resonances: tow-level atom in a one-model classical laser field. Iranian Journal of Physics Research, Vol. 7,No, 2, 2007
.
5. رسول خدابخش :" محاسبه بهره انرزی جوش و گداخت سوخت پیشرفته هیدرو‍ژن بور با استفاده از مدل حجمی محصور سازی لختی" JSIAU مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی – شماره 59 ، بهار 1385 .
6. رسول خدابخش ، امین سلطانیان " بررسی اثر پلاریزاسیون اسپینی در انرژی ورودی مورد نیاز و بهره انرژی برای سوخت 3He " J. of Nuclear Sci. and Tech. 41 (2007) 
1ـ رسول خدابخش « تعییـن فاکتور دمائی دبای ـ ولر ( D.W.F ) هیدروژن در Pd و آلیاژ Pd/Ag » مجموعـــــه مقاله های کنفرانس علوم و تکنولوژی هسته ای در ایران . جلد اول ، اسفند ماه 1364 صفحه 43.
2ـ رسول خدابخش « محاسبـــه گداخت حجمی جوش هسته ای با لیـــزر برای سوخت دوتریوم ـ هلیوم » کنفرانس فیزیک شهریور 1371صفحه 7.
3ـ رسول خدابخش « ساچمه های جوش واداشته با لیزر » دومین کنفرانس بین المللی لیزر وکاربردهـــای آن ، شهریور 1372 ، سازمان انرژی اتمی ایران صفحه 129.
4ـ رسول خدابخش « اثر واکنشهای جانبی در شرایط جوش و گداخت با لیزر در ساچمه هــای سوختـــــــی دوتریم ـ تریتیوم و دوتریوم ـ هلیوم سه » کنفرانس فیزیک 1372 صفحه 8 .
5 ـ رسول خدابخش « افزایــــش بهره انرژی جوش و گداخت حجمی » کنفرانـــس فیزیک 1373 صفحه 127.
6 ـ رسول خدابخش « همجوشی در میدان لختی و حل مسائل فیزیکی برای تولید انرژی تمیز در نیروگاههای همجوشی هسته ای » کنفرانس فیزیک
7ـ رسول خدابخش«مقدار تریتیم ساچمه سوختی DT درهمجوشی درمیدان لختی» کنفرانس فیزیک 1374 صفحه 187.
8 ـ رسول خدابخش«گداخت حجمی با استفاده از مدلهای با قدرت ایستانندگی مختلف » کنفرانس فیزیک 1375 صفحه 276.
9ـ رسول خدابخش ـ محمدرضا کولیوند « جوش دوتریم و تریتیم با درصـد مخلوطی متغیر » کنفرانس فیزیک 1378.
10ـ رسول خدابخش « استفاده از سوختهای پیشرفته برای جلوگیری از فاجعه از بین رفتن لایه ازن » کنفرانـــس محیط زیست خرداد 1378 صفحه 21.
11ـ رسول خدابخش « بررسی خاک های اردبیل از نظر مواد رادیواکتیو » مجله زیتون شماره 146 دیماه 1379.
12ـ رسول خدابخش ـ مجتبی جمعیتی « خــــواص ساختــــ‌اری و پاشنــــدگی فونونهـا در بلور NaCl » مجله پژوهش فیزیک ایران 1380 صفحه 311.
13ـ رسول خدابخش « گداخت حجمی ساچمه های هیدروژن بور » کنفرانس فیزیک 1382 صفحه 31.
14ـ راضیه سوری ـ رسول خدابخش « مدلی برای توضیح همجوشی سرد » در دهمین گردهمائی فیزیکدانان و متخصصین هسته ای کشور اسفند ماه 1382 صفحه 107.
15ـ رسول خدابخـش « سهم انرژی هسته ای در کاهش گسیل گازهای گلخانه ای و تولید انـــرژی دراز مدت » دومین کنفرانس بین المللی علوم و تکنولوژی هسته ای اردیبهشت ماه 1383 صفحه 80 .
16ـ فاطمه زمانی ـ رسول خدابخش« معرفی ساچمه های بعنوان منابع سوختی » کنفرانس هسته ای ایران اسفندماه 1383 بوشهر .
17ـاصغر اسماعیلی ـ رسول خدابخش و حسن صدقی « اثر تابش ذرات بتا بر روی مقاومت و دمای گذار ابررسانای » کنفرانس هسته ای ایران اسفندماه 1383 بوشهر .
18ـ شجاعی ـ حسن صدقی و رسول خدابخش « تاثیر تابش نوترون بر دمای گذار سیستم ابررسانای » هفتمین کنفرانس ماده چگال ایران بهمن ماه 1383.
19 ـ رسول خدابخش ، شرایط همجوشی و گداخت ساچمه های سوختی ترکیبی D- همراه با D-T ، اسفند ماه 84 ، دانشگاه فردوسی مشهد .
20ـ الناز یزدانی ، صمد سبحانیان ، رسول خدابخش ،شتابدهی مستقیم به الکترونها توسط جهـش فــــــازی stochastic ( تصادفی) میدانهای لیزری ، اسفند ماه 84 ، دانشگاه فردوسی مشهد .
21 - رسول خدابخش « محاسبه بهره انرژی جوش و گداخت پیشرفته هیدروژن بور با استفاده از مدل حجمی محصور سازی لختی » مجله علمی پژوهشی علوم پایه ( JSIAU ) شماره 59، 1385 صفحه 13.
22- هادی گودرزی , رسول خدابخش «ناپایداری نوکلئون های دارای ممان مغناطیسی آنومال (AMM) در حضور میدانهای مغناطیسی خارجی» کنفرانس هسته ای ایران , اسفندماه 1385 دانشگاه اصفهان
23- رسول خدابخش و امین سلطانیان رضائی « بررسی اثر پلاریزاسیون اسپینی بر شرایط همجوشی ساچمه های سوختی 3He در مدل گداخت حجمی » کنفرانس فیزیک ایران شهریور 1386 
24 - رسول خدابخش و امین سلطانیان « بررسی اثر پلاریزاسیون اسپینی در شرایط ورودی و بهره انرژی برای سوختی 3He » مجله علوم و فنون هسته ای ، شماره 41 ، صفحه ........ ، 1386
25- رسول خدابخش , صمد سبحانیان , هادی گودرزی, سیدشمس سجادی, سیدحسام سجادی «بررسی نظری وابستگی ایزوتوپی سطح مقطع واکنشهای همجوشی » چهاردهمین کنفرانس هسته ای ایران اسفند ماه 1386 دانشگاه یزد.
26- حامد اهری، قاسم یوسف بیگی، رسول خدابخش،.. « بررسی اثر کشندگی اشعه گاما بر Escherichia Coli (در آب های راکد) مجله علوم دامپزشکی ایران، سال چهارم، شماره3، پائیز 1386، 214-209.
27- نجف پور حامد;صدقی حسن;خدابخش رسول « تاثیر تابش نوترون کند بر ابررسانای پایه پیسموت ( 2223)Bi آلایده با درصدهای ورزنی مختلف نقره » کنفرانس پیشرفت های ابررسانایی ،دانشکده فیزیک، داننشگاه صنعتی شریف ، 9 و 10 خرداد 1387.
3ـ2) تعداد و لیست کتب تألیفی :
4ـ2) تعداد و لیست کتب ترجمه شده :
1ـ مکانیک کوانتم تألیف Paul C.W.Davies and David S.Betts چاپ دانشگاه ارومیه 1378 .
5ـ2) تعداد و زمینه راهنمائی پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای :
1ـ محاسبه خواص ساختاری و دینامیکی بلور سال 1377 .
2ـ اثر ذرات آلفا بر گداخت حجمی دوتریم ـ تریتیم سال 1377 .
3ـ معرفی طراحی های مختلف ساچمه های سوختی پیشرفته و محاسبه شرایط جوش و گداخت ساچمه های هیدروژن ـ بور سال 1378 .
4ـ بهره انرژی گداخت ساچمه های دوتریم ـ تریتیم سال 1378 .
5ـ اثر نوترونهای حاصل از همجوشی در شرایط گداخت حجمی سال 1378 .
6ـ محاسبه حالت بحرانی راکتور گرافیتی ، سال 1381 .
7ـ بررسی همجوشی سرد و ارائه مدل ترکیبی برای توضیح نتایج تجربی 1382 .
8- محاسبه شرایط جوش و گداخت ساچمه های سوختی بعنوان سوخت بدون آلاینده برای نیروگاههای همجوشی فروردین 1384 .
9ـ اثر تابش نوترونها بر تغییر خواص الکتریکی و ابر رسانائی ـ فروردین 1384 .
10- اثر تابش اشعه بر تغییر خواص ابرسانائی ـ اردیبهشت 1384 .
11- شتابدهی مستقیم الکترون با جهش های اتفاقی فاز میدان لیزری خرداد 1385 .
12- Spain Polarization Effects on 3He File Pellets ( March 2007 )
13- محاسبه حالات بهرانی یک راکتور حرارتی با استفاده از روش المانهای محدود - شهریور86.
14- واپاشی نوترونی در میدان مغناطیسی خارجی متغییر با تقارن استوانه ای - بهمن 86 .
6ـ2) تعداد و زمینه راهنمائی پایان نامه در دوره دکتری :
3) تعداد و زمینه های طرحهای تحقیقاتی اجرا شده و یا در دست اجرا :
1ـ پنج سال تحقیق با نیروگاههای هسته ای DIDO و PLUTO در مرکز تحقیقات اتمی انگلیس در هارول (A.E.R.E) و مرکز تحقیقات اتمی مشترک انگلیس ـ آلمان و فرانسه با نیروگاه شاربالا در گرنابل فرانسه(ILL) از سال 1356 تا سال 1360 پروژه SRC انگلیس .
2ـ بررسی اثرات محصولات جانبی حاصل از همجوشی هسته ای و در صد ایزوتوپهای سوختی در شرایط همجوشی و گداخت ساچمه های سوختی ( پایان یافته 1376 ) .
3ـ اثر تشعشعات بر روی آرتمیا دو طرح ملی ( پایان یافته1382 ) .
4ـ بررسی خاکهای شورابیل اردبیل و اطراف آن از نظر مواد رادیواکتیو ( پایان یافته 1379 ) .
5ـ طراحی وساخت دستگاه کامل برای ساختن هدفهای فلزی هیدروژن وایزوتــوپ هیدروژنــــــــدار برای اولین باردرکشور( پایان یافته 1382 ) . این دستگاه جهت مطالعه مخازن سوختهای هیدروژنی و تولید هدفهای (Target ) گازدار می باشد و نیاز کشور را از واردات هدفها بی نیاز می کند .
6ـ اثر تابش دهی نوترونها بر خواص ابررسانائی مواد ابررسانای داغ ( پابان یافته 1384) .
7ـ اثر تابش دهی بتـــــا بر خواص ابررسانائی مواد ابررسانای داغ (پابان یافته 1384) .
4) زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه :
ـ سوختهای پیشرفته برای نیروگاههای همجوشی .
ـ اثر تشعشعات از جمله نوترونها بر خواص مواد .
ـ مخازن سوختهای هیدروژنی برای خودروها .
ـ مواد برای قلب نیروگاههای شکافتی .
5) افتخارات و تقدیرنامه های دریافتی :
مقام اول شدن مقاله شماره سه در امریکا و دریافت نامه از رئیـــس انجمــــن هسـته ای و دبیرمجلـــــه Fusion Technology امریکا مبنی بر گسترش مرزهای دانش در این مقاله .
یکی از پژوهشگران نمونه دانشگاه ارومیه و استان آذربایجانغربی، سال 1386.
6) سمت اجرائی :
عضو هیئت ممیزه ومسئول کمیته تخصصی علوم پایه دانشگاه ارومیه ـ عضو و مسئول کمیته تخصصی گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ¬ـ عضو اعضاء هیئت مؤسس انجمـــن هسته ای دانان کشور ـ عضو انجمن فیزیک ایران ـ عضو شورای فرهنگ عمومی استـان آذربایجــان غربـــــی از ده سال قبل تا حال . عضو هیات ممیزه دانشگاه امام حسین (ع) . عضو هیات ممیزه سازمان انرژی اتمی ایران . عضو هیات تحریریه مجله علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران . رئیس منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی.
7) سمت اجرائی در گذشته :
سرپرست دانشگاه ارومیه ـ معاون اداری و مالی ـ معاون آموزشی و دانشجوئی ـ معاون پژوهشی دانشگــــاه ـ رئیس دانشکده علوم ـ رئیس کتابخانه دانشگاه ارومیه

صفحه قبل صفحه بعد
نظر شما
نام : *
پست الکترونیک :
وب سایت/بلاگ :
*
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O @};-
:B /:) =D> :S
کد امنیتی : *


برچسب ها : ,
نویسندگان
آرشیو
عضویت سریع
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
کد امنیتی : *
با ما در ارتباط باشيد

30005367536767

آمار کاربران
نام کاربری :
رمز عبور :
ثبت نام عضو جدید
فراموشي رمز عبور

آمار بازدید:
میهمان آنلاین: 1
بازدید امروز: 1
بازدید دیروز: 0
بازدید کلی: 1

مطالب و نظرات:
تعداد مطالب: 123
تعداد نظرات: 49

عضویت:
امروز: 1
دیروز: 1
مجموع کاربران: 59

اعضای آنلاین:
تعداد اعضا: 0

نظر سنجی
نظر شما در باره سايت دبستان شهيد قاضي طباطبايي1
جعبه پیام
جستجو
کليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت محفوظ مي باشد.
درج مطالب در وب سايت ها، وبلاگ ها و نشريات با ذکـــر منبع مجاز است.
قدرت گرفته شده از سرویس وبلاگدهی ایران

در گوگل محبوب کنید